Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 (Begripsbepalingen)

1. De rijschool
Rijschool Matenveld is onderdeel van Stegenga Bedrijven, gevestigd aan het Magistratenveld 407, te Apeldoorn.
De rijschool is ingeschreven als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder het nummer 65170989, vertegenwoordigd door dhr. T.J. Stegenga.

2. De cursist

Een ieder die, al dan niet via het inschrijfformulier, ingeschreven staat bij de rijschool en/of producten en/of diensten afneemt bij de rijschool, al dan niet tegen een financiële vergoeding.

3. De instructeur
De juridische bestuurder van het lesvoertuig, wanneer de cursist niet beschikt over het benodigde rijbewijs voor dat voertuig.

4. Betalingsregeling
De cursist krijgt een keuze in hoeveel termijnen hij/zij het afgenomen pakket betaald. Er is een keuze tussen 1, 2 of 4 gelijke termijnen.
De eventuele extra kosten voor betaling in termijnen zijn voor rekening van de rijschool.
Een betalingsregeling is alleen toegestaan bij factuurbedragen hoger dan € 1.000,-. 

5. Betalingstermijn
Op iedere factuur wordt een betalingstermijn vermeld. Deze zal een x-aantal dagen na dagtekening zijn, met een minimum van 14 dagen.

ARTIKEL 2 (Plichten van de cursist)

Op alle overeenkomsten berusten de voorwaarden dat de rijschool de lessen zowel tussentijds als in hun geheel kan staken en/of de rijopleiding kan beëindigen indien de cursist zich schuldig maakt aan één of meer van de volgende gevallen:

1. de juiste leeftijd voor het volgen van de rijopleiding is nog niet bereikt

2. intimiderend / dreigend / racistisch gedrag jegens de instructeur

3. opzettelijke overtreding artikel 5 wegenverkeerswet*

4. overtreding artikel 8 wegenverkeerswet* (automatische beëindiging van de rijopleiding)

5. niet voldoende opvolging van de aanwijzingen van de instructeur, waardoor
a. de verkeersveiligheid in gevaar komt
b. de voortgang van de rijopleiding stagneert

6. niet voldoen aan de betalingstermijn / betalingsregeling

7. niet of te laat verschijnen op de vooraf afgesproken plaats voor aanvang van de les
(is de cursist te laat, dan wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats)

8. het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs

9. niet dragen van gepaste kleding / schoeisel

10. niet hebben van een schoon / verzorgd uiterlijk

11. Indien de rijschool langer dan 3 maanden geen interactie heeft met de cursist voor het voortzetten van de lessen (uit een afgenomen pakket), zal de rijopleiding automatisch worden beëindigd. Zodra de cursist na deze 3 maanden wil herstarten zal een nieuw pakket (met de op dat moment geldende tarieven) worden samengesteld, in overleg met de cursist.
Restitutie van reeds betaalde gelden is in dit geval niet mogelijk.

12. Vanaf het moment dat het praktijkexamen is aangevraagd, is de cursist verplicht MINIMAAL één praktijkles per week af te nemen tot de examendatum.
Houdt de cursist zich niet aan deze voorwaarde, dan behoudt de rijschool zich het recht voor het praktijkexamen te annuleren. Restitutie van de betaalde examenkosten is dan niet mogelijk.
Zolang het CBR een wachttijd voor praktijkexamens heeft van langer dan 12 weken, vervalt deze voorwaarde

13. Gereserveerde data bij het CBR kan na het reserveren niet meer worden gewijzigd. Mocht de cursist op de gereserveerde datum / tijd niet beschikbaar zijn, dan vervalt het examen. Restitutie van gemaakte kosten is dan niet mogelijk. Om deze reden wordt het examen ALTIJD in overleg met de cursist gereserveerd.

14. De cursist is ZELF verantwoordelijk voor het correct indienen van de Gezondheidsverklaring bij het CBR.

ARTIKEL 3 (Plichten van de rijschool)

1. De cursist krijgt praktijklessen uitsluitend van een instructeur die aan de eisen van de WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) voldoet.

2. De rijschool heeft een bedrijfsverzekering (AVB) afgesloten.

3. Mocht een praktijkles niet door kunnen gaan, dan wordt de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt in overleg met de cursist een nieuwe afspraak ingepland.
Redenen voor het annuleren van een les kunnen o.a. zijn: ziekte van de instructeur, ongeval, defect aan het lesvoertuig, weers- en verkeersomstandigheden.

4. Tijdens de praktijkles draagt de instructeur er zorg voor dat de beschikbare lestijd optimaal aan de cursist wordt besteed. N.B. De instructeur kan op elk willekeurig moment een sanitaire stop inlassen.

5. Wanneer de cursist, volgens inschatting van de instructeur en volgens de leskaart, klaar is voor het praktijkexamen, dan wordt dit zo spoedig mogelijk, echter niet eerder dan de betaling door de rijschool is ontvangen, aangevraagd bij het CBR.
Zolang het CBR een wachttijd voor praktijkexamens heeft van langer dan 12 weken kan er van deze voorwaarde worden afgeweken

ARTIKEL 4 (Algemene bepalingen)

1. Bij overtreding is de mening van de rijschool altijd doorslaggevend.

2. Bij schade / kosten voor de rijschool als gevolg van ARTIKEL 2 punt 3, 4, 5 en 8 behoudt de rijschool zich het recht voor om deze schade / kosten voor 100% op de cursist te verhalen.

3. Bij beëindiging van lessen / een pakket / de rijopleiding is restitutie van reeds betaalde gelden niet mogelijk.

4. Vanaf het moment dat het praktijkexamen is gereserveerd, is de cursist verplicht MINIMAAL één praktijkles per week af te nemen tot de examendatum.
Houdt de cursist zich niet aan deze voorwaarde, dan behoudt de rijschool zich het recht voor het praktijkexamen te annuleren. Restitutie van de betaalde examenkosten is in dit geval niet mogelijk.
Zolang het CBR een wachttijd voor praktijkexamens heeft van langer dan 12 weken, vervalt deze voorwaarde

5. Wanneer er sprake is van een 'examengarantie', of gratis herexamen, behoudt de rijschool zich het recht voor hier alsnog kosten voor in rekening te brengen. Dit zullen de reguliere rijschoolkosten voor afname van een examen zijn. Reserveringskosten voor het CBR vallen onder de garantie.
De cursist is verplicht het advies van de instructeur op te volgen met betrekking tot het aantal extra af te nemen rijlessen voorafgaand aan het herexamen.
Indien de cursist het advies van de instructeur niet wenst op te volgen heeft de rijschool het recht alsnog alle kosten voor het herexamen in rekening te brengen en vervalt het recht op examengarantie.

6. Voor de praktijklessen geldt een annuleringstermijn van 48 uur. Meldt de cursist zich niet op tijd af, dan wordt de praktijkles voor 100% in rekening gebracht. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van dusdanig overmacht, bijvoorbeeld het overlijden van een naaste / familielid.
Nb. Ziekte is géén uitzondering op de termijn van 48 uur.

7. Bij een betalingsregeling geldt een opzegtermijn van 1 termijn. De cursist heeft recht op het verschuldigd aantal lessen naar rato.

8. Bij een beëindiging van een lespakket / de rijopleiding wordt dit schriftelijk aan de cursist bevestigd.

9. In het geval de rijopleiding wordt beëindigd als gevolg van ARTIKEL 2.11 dan gebeurd deze beëindiging stilzwijgend.

ARTIKEL 5 (Collegiale Toets)

1. Voordat een Collegiale Toets (hierna te noemen: toets) kan plaatsvinden, dient te zijn vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de lichamelijke en geestelijke geschiktheidseisen die behoren bij de desbetreffende rijbewijscategorie.

2. Om een toets te kunnen afleggen, meldt de kandidaat zich op de met de rijschool afgesproken tijd en plaats bij de instructeur. Om tot de toets toegelaten te kunnen worden, legitimeert de kandidaat zich met een geldig identiteitsbewijs.

3. Voor aanvang van de toets overlegt de kandidaat de oproepkaart, die via e-mail ontvangen is.

4.1 Bij de toets beschikt de kandidaat over een motorrijtuig van de desbetreffende rijbewijscategorie. De kandidaat en de eigenaar/houder van het motorrijtuig staan ervoor in dat het motorrijtuig technisch in een goede staat verkeert en voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke eisen. Ook voldoet het motorrijtuig aan de nadere eisen van het CBR. De instructeur kan - zonder dat de rijschool enige kosten of schade aan de kandidaat dient te vergoeden - afzien van het afnemen van de toets als het desbetreffende motorrijtuig niet aan de gestelde eisen voldoet. Het afnemen van de toets met een motorrijtuig houdt geen aanvaarding door de rijschool en de instructeur in van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de toets.

4.2 Uitzondering op ARTIKEL 5.4.1 geldt wanneer tijdens de toets een motorrijtuig van de rijschool wordt gebruikt.

5. De aanvrager van een toets bij de rijschool wordt geacht voorafgaand aan de aanvraag kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de rijschool.

6. Door of namens de kandidaat wordt het 'toetsgeld' tijdig voldaan op de daarvoor vastgestelde wijze. Als een toets niet doorgaat vanwege een reden die de rijschool niet kan worden toegerekend, wordt het toetsgeld niet terugbetaald. De kandidaat betaalt dan opnieuw om een toets te kunnen afleggen.


Algemene Voorwaarden bevinden zich altijd ter inzage in de lesauto.

*Op aanvraag krijgt de cursist een uitwerking van de Algemene Voorwaarden, met daarin een uitwerking van de genoemde wetsartikelen.


Laatste aanpassing: 03-2023